IDTT

IDTT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 24/5/2023, Công ty cổ phần IDTT (IDTT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

     Năm 2022 trong tình hình khó khăn của nền kinh tế thị trường nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của đơn vị. Tuy nhiên với sự chủ động trong việc thay đổi và điều chỉnh để thích ứng với những biến động của nền kinh tế thị trường, sự linh hoạt trong công tác điều hành và sự nỗ lực cố gắng của toàn đơn vị cũng đã khắc phục và hạn chế một phần khó khăn, tình hình SXKD của Công ty vẫn ổn định và đạt được một số kết quả như sau:

     Giá trị sản xuất kinh doanh là 645,404 tỷ đồng, đạt 83,82% kế hoạch năm 2022; Giá trị đầu tư phát triển 311,382 tỷ đồng, đạt 26,13% kế hoạch năm 2022; Doanh thu 560,112 tỷ đồng, đạt 91,82% kế hoạch năm 2022; Lợi nhuận trước thuế 253,682 tỷ đồng, đạt 106,81% kế hoạch năm 2022; Nộp ngân sách nhà nước 176,130 tỷ đồng; Cổ tức 86%, đạt 100% kế hoạch năm.

 

Đại biểu và Quý cổ đông tham dự Đại hội

     Về nhiệm vụ năm 2023, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất kinh doanh 359,239 tỷ đồng; Giá trị đầu tư phát triển 942,665 tỷ đồng; Doanh thu 340 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 51,5 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 85 tỷ đồng; Cổ tức 10%.

     Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn Chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ SXKD 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

     Đại hội đã bầu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

    Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: Ông Lê Thanh Tùng, Ông Đoàn Đắc Hiếu, Ông Vũ Anh Tuấn, Ông Nguyễn Hữu Hậu, Ông Nguyễn Văn Thấu; đã bầu nhân sự Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Nguyễn Tuyết Nhung, Ông Phạm Xuân Thăng và Ông Đỗ Văn Tài.

     Hội đồng Quản trị Công ty đã họp, bầu Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Kiểm soát Công ty đã họp, bầu Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông bỏ phiếu các nội dung theo chương trình Đại hội

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung theo chương trình Đại hội

Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

 

 

Từ khóa :

Tin liên quan