QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

 30/09/2019 

TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

QUY CHẾ ĐẠI HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2022

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT BKS CÔNG TY 2021

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS 2022

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

TỜ TRÌNH VV PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ HĐQT, BKS CÔNG TY

* THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (01/04/2022)  XEM TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG CỔ PHIẾU (15.10.2021) XEM TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (15.10.2021) XEM TẠI ĐÂY

* NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ; ĐỔI TÊN CÔNG TY; SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY (LẦN 2); ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN, QUYẾT ĐỊNH KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNGL GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY (25/08/2021) XEM TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG CỔ PHIẾU (16/8/2021) XEM TẠI ĐÂY

* BÁO CÁO NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ IDTT 2021 (SỬA ĐỔI LẦN 2) (12/08/2021) XEM TẠI ĐÂY

* DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT 2021 (SỬA ĐỔI LẦN 2) (12/08/2021) XEM TẠI ĐÂY

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (6/5/2021)XEM TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (15/4/2021) XEM TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (20/4/2021) XEM TẠI ĐÂY

Tài liệu Đại hội:
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
QUY CHẾ ĐẠI HỘI
BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD NĂM 2020, VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2020
BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BKS 2020
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020
TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2020, VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2021
TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020, VÀ KẾ HOẠCH CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021
TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 2020, TẠM ỨNG CỔ TỨC 2021 VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (15/4/2021) XEM TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/5/2020)  XEM TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2020
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ IDTT
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA IDICO-CONAC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 30.6.2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0901402345