IDTT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 07/05/2021 

Ngày 6/5/2021, Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Năm 2020, IDTT đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: Giá trị sản xuất kinh doanh là 100,422 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2020; Giá trị đầu tư phát triển 343,601 tỷ đồng , đạt 106% kế hoạch năm 2020;  Doanh thu 133,197 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm 2020; Lợi nhuận trước thuế 43,637 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm 2020; Nộp ngân sách nhà nước 51,404 tỷ đồng; Cổ tức 22%, đạt 110% kế hoạch năm…

Đại biểu và Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Về nhiệm vụ năm 2021, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất kinh doanh 249,825 tỷ đồng; Giá trị đầu tư phát triển 550,625 tỷ đồng; Doanh thu 224,100 tỷ đồng: Lợi nhuận trước thuế 56,025 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 61,076 tỷ đồng; Cổ tức 25%,....

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn Chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua  như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch nhiệm vụ SXKD 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty giai đoạn 2021-2025; và Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu nhà vườn Thủ Thừa 2.

Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung theo chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Trước đó vào ngày 23/4/2021, IDICO-CONAC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Xem chi tiết)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0901402345