IDTT

IDTT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 22/4/2022, Công ty cổ phần IDTT (IDTT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Về dự Đại hội có 42 cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ 19.649.979 cổ phần, đạt 98,17% vốn điều lệ Công ty và đại diện 2 đối tác của Công ty là Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Năm 2021, trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của đơn vị do đó chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận không đạt theo kế hoạch nhưng tình hình SXKD của Công ty vẫn ổn định và phát triển, đạt được một số kết quả như sau:

Giá trị sản xuất kinh doanh là 427,433 tỷ đồng, đạt 171% kế hoạch năm 2021; Giá trị đầu tư phát triển 327,486 tỷ đồng, đạt 59% kếhoạch năm 2021; Doanh thu 172,592 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm 2021; Lợi nhuận trước thuế 28,193 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2021; Nộp ngân sách nhà nước 38,187 tỷ đồng; Cổ tức 12%, đạt 48% kế hoạch năm.

Đại biểu và Quý cổ đông tham dự Đại hội

Về nhiệm vụ năm 2022, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất kinh doanh 505,790 tỷ đồng; Giá trị đầu tư phát triển 1.191,820 tỷ đồng; Doanh thu 465 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 102 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 120 tỷ đồng; Cổ tức 40%.

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn Chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ SXKD 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty; Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

Các cổ đông bỏ phiếu các nội dung theo chương trình Đại hội

  

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung theo chương trình Đại hội

 

 

Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Từ khóa :

Tin liên quan