IDICO-CONAC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 17/05/2021 

Sáng ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (MCK - ICN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội


Đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội
Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, IDICO-CONAC đã  hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 306.7 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm 2020; Doanh thu 237.2 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm 2020; Lợi nhuận 61.6 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch năm 2020; Nộp ngân sách nhà nước 29.7 tỷ đồng; Cổ tức 55%, bằng 183% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng…
Về nhiệm vụ năm 2021, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giá trị sản lượng 218.6 tỷ đồng, doanh thu 205 tỷ đồng, lợi nhuận 36.5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 24.6 tỷ đồng, giá trị đầu tư phát triển 123.7 tỷ đồng, cổ tức 30%...
Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua  như: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.
Các cổ đông bỏ phiếu các nội dung theo chương trình Đại hộiCác cổ đông biểu quyết thông qua nội dung theo chương trình Đại hội

Ảnh: Đại hội tặng quà và hoa tri ân ông Nguyễn Hồng Hải.

Ông Hoàng Tuấn Anh tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0901402345